معرفي
ویروس شناسی علمی است که به بررسی و تشخیص گسترده ویروس ها می پردازد. مرکز ویروس شناسی مسیح دانشوری به دليل اهميت عفونت هاي ويروسي ، نگاه تخصصي به علم ويروس شناسي و با توجه به ظهور عوامل ويروسي نوپديد و بازپديد كه در سالهاي اخير موارد متعددي از آنان را در سطح دنيا مشاهده می شود( ويروس سارس، آنفولانزاي مرغي و هم اكنون آنفولانزاي خوكي و ...) راه اندازي شد.
همچنين با توجه به نياز مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل وبيماريهاي ريوي بعنوان مركز تخصصي درمان بيماري هاي ريوي و همچنين يكي از معدود مراكز پيوند اعضاء كشور، تصويب «مركز تحقيقات ويروس شناسي»، بهار 1388 در شوراي گسترش به ثبت رسيد تا با تمركز و هدفمندي بيشتر و دقيق تري به غير از پرداختن به جنبه هاي تشخيصي مولكولي بيماريهاي ويروسي به مطالعه بيماريهاي ويروسي از جمله ويروسهاي تنفسي‌ ((Respiratory Viruses، عفونتهاي ويروسي فرصت طلب Opportunistic Viral Infection) ) و ويروسهاي منتقله از راه خون Blood-born viruses)) بپردازد.
اين واحد علاوه بر انجام خدمات و فعاليت هاي تشخيصي مولكولي به صورت گسترده طيف وسيعي از بيماريهاي ويروسي و ارتباط آنها با يكديگر را مورد مطالعه قرار مي دهد.

اهداف
برخي از اهداف كلان اين مركز عباتند از:
1- بررسي اپيدميولوژي عفونت هاي ويروسي و ارتباط آن با بيماريهاي مختلف از جمله بيماري هاي تنفسي و بيماري هاي در ارتباط با پيوند
2- آموزش تخصصي علم ويروس شناسي و تربيت نيروي كارآمد در اين زمينه
3- واكنش مناسب در هنگام رخداد و ظهور اپيدميهاي بيماريهاي ويروسي در ايران
4- همكاري با مراكز بين المللي فعال در زمينه بيماريهاي ويروسي مركز تحقيقات ويروس شناسي مصمم است با تجهيز امكانات خود علاوه بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه بيماري هاي ويروسي و عفونت هاي تنفسي به سمت تاسيس گروه آموزشي ويروس شناسي در سطح دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي حركت نمايد

تاريخچه
اين مركز با نگاه تخصصي به علم ويروس شناسي و با توجه به نياز مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل وبيماريهاي ريوي بعنوان مركز تخصصي درمان بيماري هاي ريوي دربهار 1388 در شوراي گسترش به ثبت رسيدو راه اندازي شد.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department