ریاست مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی: جناب دکتر سید علیرضا ناجی

آقای دکتر سید علیرضا ناجی، دکترای ویروس شناسی پزشکی از  دانشگاه شهید بهشتی می باشند. دکتر ناجی ریاست و مسئولیت فنی مرکز تحقیقات ویروس شناسی  آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری را از سال 1388 تا کنون عهده دار بوده اند.

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department