دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

مرکز تحقیقات


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و مسئول سایت مرکز


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد و متخصص ویروس شناسی پزشکی


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی


دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی


دکتر ماکان صدر
استادیار، دکترای تخصصی آناتومی

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
کارشناس آزمايشگاه


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه


زهرا حسین پور
کارشناس آزمایشگاه


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس و سوپروایزر آزمایشگاه

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department