ارتباط پاپیلوما ویروس انسانی(HPV ) با سرطان ریه
 

 

سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان و زنان است. علائم و نشانه های سرطان ریه اغلب در مراحل پیشرفته سرطان ظاهر می شود.

سرفه هایی که به تازگی ایجاد شده و برطرف نمی شوند، تغییر در سرفه مزمن یا سرفه افراد سیگاری، سرفه خونی حتی به مقدار کم، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خس خس سینه، خشونت صدا، کاهش وزن بدون علت، درد استخوانی و سردرد از علائم ابتلا به سرطان ریه می باشد.

  

  · عوامل ایجاد کننده سرطان ریه چیست؟              

استعمال سیگار مهم ترین علت بروز سرطان ریه می باشد ( افراد سیگاری و افرادی که طولانی مدت در معرض دود سیگار هستند) اما سرطان ریه در افراد غیر سیگاری و افرادی که هرگز تماس طولانی با دود سیگار نداشته اند هم رخ می دهد. در این موارد ممکن است هیچ علت واضح و مشخصی برای سرطان ریه وجود نداشته باشد. در ایالات متحده 20% از زنان مبتلا به سرطان ریه هرگز استعمال سیگار نداشته اند. این عدد در دنیا به 50% افزایش می یابد. آزبست، رادون، سموم استنشاقی، عوامل ژنتیکی،عوامل عفونی و عوامل رفتاری و ...... نیز از عوامل خطر  در ایجاد سرطان ریه هستند.

 

  · پاپیلوما ویروس انسانی(HPV )  عامل ابتلا به سرطان ریه می باشد؟

تعدادی از مطالعات ارتباط میان پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) و سرطان ریه را مطرح کرده اند . در مطالعه ای مروری که در سال 2008  در مجله Lung Cancer  منتشر شد ، نویسندگان پس از بررسی 53 مقاله اظهار داشتند که ممکن است HPVدومین علت سرطان ریه بعد از سیگار باشد. امکان تاثیر HPVدر ایجاد سرطان ریه اولین بار در سال 1979 پیشنهاد شد. مطالعات متعدد دیگری نیز شواهدی مبنی بر وجود  DNAاین ویروس در سلول های سرطان ریه را نشان داده اند. در شمال ایران مطالعه ای در این زمینه توسط دکتر ناجی و همکاران در سال  2007صورت گرفت، در این مطالعه نمونه  129 بیمار مبتلا به سرطان ریه با نمونه 29 بیمار غیر مبتلا به سرطان ریه(گروه کنترل) از نظر وجود  DNA HPVمقایسه شد، نتایج این مطالعه نشان داد در 33 مورد از 129 نمونه بیماران مبتلا به سرطان ریه HPV DNAوجود دارد در حالی که فقط در 8 مورد از 90 نمونه گروه کنترل DNAاین ویروس یافت شد(25.6% در مقایسه با 9% در گروه کنترل   P=0.002) نتایج این مطالعه نشان داد میان ابتلا به عفونت HPVو سرطان ریه ارتباط وجود دارد ( لینک دانلود مقاله ) . این در حالی است که در برخی مطالعات دیگر DNAHPVدر سلول های سرطان ریه یافت نشد. در واقع ارتباط میان HPVو سرطان ریه بسیار بحث بر انگیز است. دلایل  متعددی می تواند تناقض در نتایج مطالعات را توضیح دهد:

1-ابتلا به سرطان ریه مرتبط با HPVدر برخی مناطق جغرافیایی بیش از مناطق دیگر می باشد. شیوع انواع HPVبه طور قوی به منطقه جغرافیایی بستگی دارد ، در نتیجه شیوع سرطان های مرتبط با HPVنیز بر حسب منطقه جغرافیایی متفاوت خواهد بود.  درصد وجود HPV DNA  در سلول های سرطان ریه  در ایالات متحده 15% و در اروپا 17%است، این عدد در یونان و تایوان به 69% و در ژاپن به 79% افزایش می یابد. به طور کلی سرطان ریه مرتبط با HPVدر آسیا شایع تر از اروپا می باشد.

2-مطالعاتی که HPVرا در تومورهای سرطان ریه یافته اند ممکن است مشکل آلودگی سلول به DNAویروس را داشته باشند. به عبارتی آلودگی سلول به DNAویروس موجب اشتباه در تشخیص صحیح شود.

3- مطالعاتی که HPVرا در تومورهای سرطان ریه نیافته اند ممکن است جهت شناسایی ویروس روش درست را به کار نگرفته باشند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  · پیش آگهی سرطان ریه مرتبط با  HPVچگونه است؟

پیش آگهی سرطان های ریه در بیمارانی که شواهدی از HPVدر سلول های سرطانی آن ها دیده شده است نسبت به بیمارانی که در سلول های آن ها ویروس یافت نشده بهتر می باشد. این یافته احتمال نقش ویروس در سرطان ریه را پر رنگ تر می کند چرا که سرطان دهان ناشی از HPVنیز پیش آگهی بهتری از سرطان ریه ناشی از تنباکو دارد.

 

  · چگونه می توان از ابتلا به HPV  جلوگیری کرد؟

به لینک زیر مراجعه فرمایید.

   

 

  · نتیجه گیری:

نقش HPV  به عنوان کارسینوژن ( سرطان زا) به ویژه در سرطان سرویکس، پنیس ، واژن و دهان مشخص شده است. بسیاری از مطالعات DNA HPVرا در سلول های سرطان ریه یافته اند اما این یافته نمی تواند  تایید کننده رابطه علیتی باشد  شاید آسیب بافت ریه به دنبال سرطان موجب استعداد ابتلا به HPVشده باشد در واقع ممکن است این ویروس به شکل یک عفونت فرصت طلب عمل کند و یا ممکن است HPVبه صورت  کو فاکتور( فاکتور همراهی کننده) عمل نماید یعنی ویروس در کنار عوامل خطر دیگر مانند مواجهه با تنباکو یا رادون موجب ایجاد سرطان ریه شود. همچنین برخی مطالعات نشان داده اند که سرطان ریه مرتبط با HPVنتیجه متاستاز سرطان های ناشی از این ویروس در مناطق دیگر( سرویکس، دهان و ...) می باشد. به طور کلی نوع ارتباط ویروس HPVبا سرطان ریه هنوز نامشخص می باشد و این مبحث  از مباحث بحث برانگیز  است.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department